exoikonomisi_kat_oikon_metal_ko

ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ»

Διαπιστώνοντας το συνεχιζόμενο ενδιαφέρον των πολιτών για συμμετοχή στο Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον» και τη δυναμική που έχει δημιουργηθεί στην αγορά, ανακοινώνεται ότι η υποβολή αιτήσεων συνεχίζεται. Η υπαγωγή στο Πρόγραμμα θα γίνεται με σειρά προτεραιότητας, μέχρι εξαντλήσεως των πόρων ανά Περιφέρεια.
Μέχρι σήμερα το πλήθος των αιτήσεων στις Τράπεζες υπερβαίνει τις 30.000, από τις οποίες περίπου οι 15.000 έχουν λάβει προέγκριση δανείου.

  • Επιπλέον, λαμβάνοντας υπόψη την αποτύπωση των ενεργειακών αναγκών των κτηρίων από τις επιθεωρήσεις που έχουν γίνει μέχρι σήμερα, καθώς και την οικονομική συγκυρία, το Πρόγραμμα τροποποιείται ως εξής:
  • Επιλέξιμα για το πρόγραμμα είναι τα κτήρια που έχουν κατασκευαστεί μέχρι την 31.12.1989 και βρίσκονται σε περιοχές με τιμή ζώνης έως 2.100 €/τ.μ
  • Είναι δυνατή η υποβολή αιτήσεων για μεμονωμένα διαμερίσματα πολυκατοικίας χωρίς προϋποθέσεις.
  • Οι εισοδηματικές κατηγορίες των ωφελουμένων από τρεις γίνονται δύο και τα αντίστοιχα κίνητρα έχουν ως εξής:
  1. Κατηγορία Α Ιδιοκτήτες επιλέξιμων κατοικιών, των οποίων το ατομικό ή το οικογενειακό δηλωθέν εισόδημα δεν ξεπερνά τις 40.000 € ή τις 60.000 € αντίστοιχα. Τα κίνητρα περιλαμβάνουν επιδότηση επιτοκίου 100% (άτοκο δάνειο) σε συνδυασμό με επιχορήγηση ύψους35%.
  2. Κατηγορία Β Ιδιοκτήτες επιλέξιμων κατοικιών, των οποίων το ατομικό ή το οικογενειακό δηλωθέν εισόδημα βρίσκεται μεταξύ 40.000 και 60.000 € ή 60.000 και 80.000 € αντίστοιχα.Τα κίνητρα περιλαμβάνουν επιδότηση επιτοκίου 100% (άτοκο δάνειο) σε συνδυασμό με επιχορήγηση ύψους 15%.

Η κατάταξη στις ανωτέρω κατηγορίες γίνεται βάσει της τελευταίας διαθέσιμης δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.
Σημειώνεται επίσης ότι:

  • Η εξοικονόμηση που πρέπει να επιτευχθεί από τις παρεμβάσεις του Προγράμματος αντιστοιχεί στο 30% της κατανάλωσης του κτηρίου αναφοράς
  • Στις επιλέξιμες δαπάνες συμπεριλαμβάνονται όλες οι πρόσθετες εργασίες και επεμβάσεις που απαιτούνται για την τεχνικά ορθή ολοκλήρωση των παρεμβάσεων όπως αποξηλώσεις/ καθαιρέσεις και αποκομιδή, επεμβάσεις στη στέγη (π.χ. αντικατάσταση κεραμιδιών), κλπ. Επίσης στην κατηγορία «αντικατάσταση κουφωμάτων και συστημάτων σκίασης» περιλαμβάνεται και η τοποθέτηση μη σταθερών εξωτερικών σκιάστρων.
  • Με σκοπό την επιτάχυνση της εκταμίευσης των επιχορηγήσεων, ο μέγιστος χρόνος υλοποίησης των παρεμβάσεων μειώνεται σε 4 μήνες από την υπογραφή της δανειακής σύμβασης

Τέλος, διευκρινίζεται ότι οι αιτήσεις που έχουν υποβληθεί μέχρι σήμερα και πληρούν τους όρους θα υπαχθούν άμεσα στο πρόγραμμα, ενώ οι ανωτέρω τροποποιήσεις στους όρους του προγράμματος θα ισχύουν και για τις αιτήσεις αυτές.
Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με το Πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατ΄οίκον , μπορείτε να επισκεφθείτε την ηλεκτρονική σελίδα του προγράμματος:
http://exoikonomisi.ypeka.gr/ ή να τηλεφωνήσετε στο τηλ. 210‐9797400.

energeiaki_apodosi_metalko

Νέα ανακοίνωση από το εξοικονόμηση κατ” οίκον.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΚΑΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ- ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Η εκταμίευση της προκαταβολής/ολικής εκταμίευσης γίνεται για την πληρωμή των προμηθευτών / αναδόχων, απ’ ευθείας σε τραπεζικό λογαριασμό τους μετά από εντολή του ωφελούμενου.
Οι παρεμβάσεις που πραγματοποιούνται μετά την έκδοση του πρώτου ΠΕΑ είναι επιλέξιμες για το Πρόγραμμα και μέχρι την έκδοση της απόφασης υπαγωγής δύνανται να πραγματοποιηθούν με αποκλειστική ευθύνη του Ωφελούμενου.
Ο προμηθευτής-ανάδοχος προσκομίζει για τα υλικά και συστήματα που προμηθεύει και μεταφέρει και για τις σχετικές εργασίες που παρέχει:
-α- παραστατικό δαπάνης επί πιστώσει που εκδόθηκε μετά από την ημερομηνία έκδοσης του 1ου ΠΕΑ
Τα παραστατικά δαπανών θα πρέπει να είναι αναλυτικά ως προς το είδος, την ποσότητα
και την τιμή μονάδας ώστε να είναι δυνατή η αντιστοίχηση σε κατηγορία δαπάνης του
Οδηγού του Προγράμματος (βλ. συμπλήρωση του εντύπου «Καταγραφής Παρεμβάσεων – Ολοκλήρωσης Έργου» (Παράρτημα Χ)).
Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που ως παραστατικό δαπάνης εκδίδεται τιμολόγιο ή
δελτίο/απόδειξη παροχής υπηρεσιών, αυτό θα πρέπει να αναφέρεται σε ιδιώτη και όχι σε
επαγγελματία.
Στην περίπτωση πολυκατοικίας, εκδίδονται διαφορετικά παραστατικά για κάθε διαμέρισμα
που αφορούν αποκλειστικά σε μη κοινόχρηστες παρεμβάσεις και ένα παραστατικό
δαπανών για τις κοινόχρηστες παρεμβάσεις με την ένδειξη διαχείριση πολυκατοικίας. Το
δελτίο αποστολής μπορεί να είναι ένα.
Τα παραστατικά δαπανών θα πρέπει να προέρχονται μόνο από έναν προμηθευτή /ανάδοχο
ανά κατηγορία δαπάνης, όπου αυτό είναι τεχνικά εφικτό.
-β- σχετικό Δελτίο Αποστολής
Τα Δελτία Αποστολής (ΔΑ) θα πρέπει να αναγράφουν ως τόπο προορισμού τη διεύθυνση
του/των Ωφελούμενου/ων (περίπτωση πολυκατοικίας) και να περιλαμβάνουν τα
απαραίτητα, για την υλοποίηση του έργου, υλικά και συστήματα (βλ. συμπλήρωση του
εντύπου «Καταγραφής Παρεμβάσεων – Ολοκλήρωσης Έργου» (Παράρτημα Χ)).
Επιπλέον, στο ειδικό χωρίο του ΔΑ που αφορά στο σκοπό διακίνησής του, συνιστάται να
περιλαμβάνεται η φράση «στο πλαίσιο του Προγράμματος ‘‘Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον’’».
Σε περίπτωση που το παραστατικό δαπάνης επί πιστώσει είναι απόδειξη λιανικής πώλησης
αγαθών, τότε δεν απαιτείται προσκόμιση δελτίου αποστολής.
-γ- αντίγραφα πιστοποίησης/ δήλωση συμμόρφωσης CE, όπου απαιτείται από τη
νομοθεσία
2 Διευκρινίζεται ότι μόνο για υλικά και συστήματα που δεν υφίσταται υποχρέωση από την
κείμενη νομοθεσία να φέρουν σήμανση CE, αρκεί η υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή που αναφέρεται στο σημείο –ε-.
-δ- αντίγραφα πιστοποίησης των ενεργειακών χαρακτηριστικών
Διευκρινίζεται ότι τα αντίγραφα πιστοποίησης των ενεργειακών χαρακτηριστικών υλικών
και συστημάτων δεν απαιτούνται στην περίπτωση που αναγράφονται στη σήμανση CΕ.
-ε- υπεύθυνη δήλωση προμηθευτή για τα ενεργειακά χαρακτηριστικά των υλικών /
συστημάτων (Παράρτημα IΧ_Β) και υπεύθυνη δήλωση από τον ανάδοχο για την ορθή
εγκατάσταση/ τοποθέτηση /εφαρμογή (Παράρτημα IΧ_Α)
Σε περίπτωση που ο προμηθευτής των υλικών και ο ανάδοχος του έργου είναι το ίδιο
πρόσωπο συμπληρώνεται Υπεύθυνη Δήλωση για το σύνολο των ανωτέρω (Παράρτημα IΧ-Γ).
Ο Ενεργειακός Επιθεωρητής, για την έκδοση του 2ου ΠΕΑ καταγράφει στο «Έντυπο
Καταγραφής Παρεμβάσεων – Ολοκλήρωσης του Έργου» (Παράρτημα X) τις παρεμβάσεις
που υλοποιήθηκαν και ικανοποιούν τις απαιτήσεις του Προγράμματος βάσει των ως άνω
προσκομισθέντων από τον προμηθευτή/ανάδοχο δικαιολογητικών, και συγκεκριμένα:
– την υλοποιημένη ποσότητα ανά κατηγορία δαπάνης
Η ποσότητα πρέπει να είναι σε κατάλληλη μονάδας μέτρησης βάσει των κατηγοριών
δαπανών του Οδηγού του Προγράμματος (ενδεικτικά, υαλοπίνακες, κουφώματα, εσωτερική
και εξωτερική μόνωση: τ.μ.).
– το αντίστοιχο κόστος βάσει των παραστατικών δαπανών.
Ο ωφελούμενος για την εκταμίευση του δανείου πρέπει να προσκομίσει:
– τα προσκομισθέντα δικαιολογητικά (βλ. -α- έως –ε-)
– το 2ο ΠΕΑ
– το «Έντυπο Καταγραφής Παρεμβάσεων – Ολοκλήρωσης του Έργου» (Παράρτημα X)
– τα εξοφλημένα παραστατικά πληρωμής ενεργειακού επιθεωρητή για το 1ο και 2ο ΠΕΑ
– τυχόν εξοφλημένα παραστατικά πληρωμής ασφαλιστικών εισφορών
Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση πολυκατοικίας, ο εκπρόσωπος συμπληρώνει το «Έντυπο
Επιμερισμού Κόστους βάσει παραστατικών δαπανών ανά διαμέρισμα σε πολυκατοικία»
(Παράρτημα ΧI).